Archive for กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ใบงานคอมพิวเตอร์ ป.1


การบ้าน ป.1 ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนี้ นักเรียนทุกคนสามารถพิมพ์และลองทำด้วยตนเองแล้วนำมาส่งครูให้ครูตรวจ

Leave a comment »

ภาพสไลด์


This slideshow requires JavaScript.

Comments (2) »